Krizová intervence
Daniela Vodáčková a kol.

Dnes vráceno
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.
Obálkový podnázev: krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah

P o d ěko ván í ....................................................................................................................... 12 Ú vod .................................................................................................................................... 13
DÍL PRV NÍ

ÚVOD DO PROBLEM ATIKY KRIZOVÉ INTERVENCE (Daniela Vodáčková) . . 17 1 Tři p říběhy pro z a č á t e k ..........................................................................................19 1.1 P říb ě h p r v n í ......................................................................................................19 1.2 P říb ě h d ru h ý ..................................................................................................... 24 1.3 P říb ě h t ř e t í ........................................................................................................25 2 Č em u říkám e krize ............................................................................................... 27 2.1 K riz e , obecný p ojem ....................................................................................... 27 2.2 P říč in y k r iz e ..................................................................................................... 32 2.3 T yp o lo g ie k r iz í .................................................................................................34 2.4 K riz e z h le d is k a tr v á n í v čase a je jí fáze ................................................. 39 2.5 S y n d ro m p sych ické h o o h ro že n í ..................................................................40 2.6 K riz e a tě lo ....................................................................................................... 42 2.7 P o díl neřešené či nedořešené k r iz e n a v z n ik či p o s íle n í n e m o ci . . 42 Ř ešení k r i z e ............................................................................................................. 45 3.1 P řiro z e n é v y ro v n á v a c í s tra te g ie , svépomoc, k o n ta k t s ro d in o u , p řá te li, la ic k á pom oc .................................................................................... 46 3.2 O d b o rn á pom oc v k r iz i .................................................................................. 53 K rizová in terven ce ............................................................................................... 59 4.1 D e fin ic e k riz o v é in te rv e n c e .........................................................................60 4.2 V ých o zí body a p rin c ip y k riz o v é in te rv e n c e .......................................... 60 4.3 Z á k la d n í vym e ze n í k riz o v é in te rv e n c e ve v z ta h u k p s y c h o te ra p ii . . 61

3

4

5

OBSAH

4 .4

S ro v n á n í k riz o v é in te rv e n c e tv á ř í v t v á ř a te le fo n ic k é k riz o v é in te rv e n c e ..........................................................................................................70

5

K riz o v á in te rv e n c e k ro k za k ro k e m ........................................................... 74 5.1 K riz o v á in te rv e n c e t v á ř í v tv á ř, z á k la d n í p o s tu p y ............................... 75 5 .2 T e le fo n ic k á k riz o v á in te rv e n c e , z á k la d n í p o s tu p y a te c h n ik y . . . . 89 P rá c e s e m o c e m i v k riz o v é in te rv e n c i .......................................... 115 6.1 P lá č ....................................................................................................................116 6.2 S tra c h , ú z k o s t ................................................................................................ 119 6.3 P a n ic k á ú z k o s t ............................................................................................ 121 6 .4 H n ě v , v z te k ................................................................................................... 123 K riz o v á in te rv e n c e s p á re m , ro d in o u a p řiro z e n o u s k u p i n o u 125

6

7 8

K riz o v á in te rv e n c e v e v z ta h u k n ě k te rý m fo rm á m k r iz o v ý c h s l u ž e b ...................................................................................................129 8.1 L ů ž k o v é k riz o v é s lu ž b y ................................................................................130 8.2 K r iz o v á pom oc a k riz o v á in te rv e n c e ve v z ta h u k te ré n n í službě a slu žb ě v d om ácím p ro s tře d í ................................................................. 143 8.3 N á v š tě v n í služba a k riz o v á péče v k lie n to v ě přirozeném p ro s tře d í ...........................................................................................................151 8 .4 T e le fo n ic k á k riz o v á pom oc a te le fo n ic k á k riz o v á in te rv e n c e n a lin c e d ů v ě ry .............................................................................................. 151 P ra c o v n ík k riz o v é in te rv e n c e ........................................................................164 9.1 P ra c o v n ík k riz o v é in te rv e n c e - o d b o rn ík , la ik , p ro fe s io n á l, d o b ro v o ln ík ( D a n ie la V o d á čko vá ) .......................................................... 165 9 .2 P o ž a d a v k y n a k riz o v é h o p ra c o v n ík a (D a n ie la V o dá čko vá) ........... 167 9.3 V z ta h o v é a s p e k ty v k riz o v é p rá c i (D a n ie la V odá čko vá) ................ 169 9.4 S y n d ro m v y h o ře n í, p rá ce s n ím a je h o prevence (Y v o n n e L u c k á , L u b o m ír K o b rle ) .......................................................... 174 9 .5 S ysté m s u p e rv iz e v o b la s ti k riz o v é pom oci a služeb (D a n ie la V o d á č k o v á ) .................................................................................... 180 9 .6 P r á v n í a s p e k ty k riz o v é in te rv e n c e (R e n a ta O šancová) .................. 183 9.7 E t ik a práce v o b la s ti k riz o v é p om oci a služeb (D a n ie la V o d á č k o v á ) .................................................................................... 189 P ra c o v iš tě k riz o v é p o m o c i, s lu ž e b a in te rv e n c e .................................. 196 10.1 K riz o v á c e n tra v z a h ra n ič í —h is to r ie (B a rb o ra J a n e čko vá ) . . . 197 10.2 A m b u la n tn í a m o b iln í k riz o v é s lu ž b y v z a h ra n ič í a u nás (B a rb o ra J a n e č k o v á ) ................................................................................198 10.3 K o m b in o v a n á m e d ic ín s k o -p s y c h ia tric k á péče k riz o v á péče v z a h ra n ič í (B a rb o ra J a n e čko vá ) .......................................................... 199 10.4 K r iz o v á c e n tra v Č R (B a rb o ra Ja n e čko vá ) ....................................... 202

9

10

6

OBSAH

10.5 L in k y d ů v ě ry v z a h ra n ič í - h is to r ie a současnost (B a rb o ra J a n e čko vá ) ................................................................................ 206 10.6 Ifo te s (B a rb o ra Ja n e čko vá ) .................................................................... 208 10.7 L in k y d ů v ě ry u n á s (D a n ie la V o dá čko vá) .......................................... 210 10.8 Č eská asociace p ra c o v n ík ů lin e k d ů v ě ry (D a n ie la V o d á čko vá ) ................................................................................ 212
DÍL D R U H Ý

S P E C IF IC K Á T É M A T A K R IZ O V É IN T E R V E N C E

...............................................215

ČÁST I. K riz e z o č e k á v a n ý c h ž iv o tn íc h z m ě n s p ř e s a h e m d o k r iz í v ý v o jo v ý c h 11 B ěh 11.1 11.2 11.3 11.4 lid s k é h o ž iv o ta (B o hu m ila Baštecká) ................................................... 217 P ře cho d ja k o čas k e zm ěně .................................................................... 218 R ůstové p ro m ě n y a (k riz o v á ) pom oc ................................................... 219 D vě v ý ra z n á období, dvě v ý ra z n é te o rie , d v o jí k riz e s m y s lu . . . 221 R o d in n ý ž iv o tn í c y k lu s ..............................................................................223

12

K riz o v é s itu a c e v ž iv o tě ž e n y (O lga H avránková) ...................................225 12.1 M e n s tru a c e ...................................................................................................226 12.2 T ě h o te n s tv í ................................................................................................... 228 12.3 S t e r ilita .......................................................................................................... 238 12.4 K riz e v období k lim a k te r ia .................................................................... 238 K riz o v é s itu a c e v ž iv o tě m u ž e (Petr Šm olka) ............................................ 241 13.1 C h la p i nepláčou!? ....................................................................................... 241 13.2 B io lo g ic k y n á ro č n á období ...................................................................... 242 13.3 Z á k la d n í ty p y k riz o v ý c h s itu a c í v živ o tě m u ž e .................................243 13.4 S p e cifické ty p y k riz o v ý c h s itu a c í v ž iv o tě m uže .............................. 244 13.5 P a s ti a p a s tič k y pom oci m u ž ů m v k riz o v ý c h ž iv o tn íc h situ a cích ........................................................................................................ 245 S e x u a lita , je jí v ý v o j a k riz e (B ohum ila Baštecká) ..................................... 246 14.1 C o je to sex ................................................................................................... 246 14.2 K riz e z á p a d n í s e x u a lity ........................................................................... 249 14.3 Z m ě n y v s e x u á ln ím ch o vá n í a p ro ž ív á n í p ř i k r iz i ......................... 251 14.4 P o ru c h y s e x u a lity ....................................................................................... 251 14.5 P o ža d a vky n a p o m á h a jícíh o p ra c o v n ík a ............................................ 255 14.6 T e le fo n ic k é h o v o ry za ú če le m s e x u á ln íh o u s p o k o je n í .................. 259 14.7 Z á v ě r ...............................................................................................................260

13

14

7

OBSAH

15

K riz o v á in te rv e n c e

u d ě tí a je jic h ro d in (Hana Vyhnálková)

.....262

15.1 Ú vod ............................................................................................. 263 15.2 T e le fo n ická k riz o v á in te rve n ce ................................................ ••............ 264 15.3 K riz o v á interven ce s d ítě te m a je h o ro d in o u ......................................272 16 K rizo vá in te rv e n c e u d o s p ív a jíc íc h (Jan Lorenc) 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17 ........................................ 278

Ú vo d ............................................................................................................... 278 K riz e se xu á ln íh o vývo je u dospívajících ......................................280 K riz e tě le sn o sti u dospívajících ...................................................... 281 K riz e id e n tity a d epersonalizační k riz e u dospívajících .........282 K riz e a u to rity u dospívajících ........................................................ 282 K rize .se b e ú cty u d o s p ív a jíc íc h .................................................................283 S u ic id á ln í k riz e u dospívajících ............................................................... 284 S e tká n í dospívajícího s dospělým ...........................................................284

P a rtn e rs tv í, m a n že lství a k riz o v á in te rv e n c e (Petr Šm olka) ....................286 17.1 Ú vod ............................................................................................................... 286 17.2 Specifické n á ro k y na p om áh ajícího p ra co vn íka ................................. 287 17.3 Z á k la d n í ty p y interven cí v p artne rských a m anželských k riz íc h ................................................................................. 289 K rizová in te rve n ce u s e n io rů (Olga Havránková, Marie Schusterová) ............................................................... 292 18.1 S tá ří - závěrečná etapa, p riležitos't? ......................................................292 18.2 O sam ělost . ..................................................................................................293 18.3 T ý rá n í s ta rý c h lid í ...................................................................................... 294 18.4 D a lš í p říb ě h y vycházející ze zku šen ostí lin k y důvěry, k o n ta k tn íh o a in fo rm a č n íh o ce n tra a lin k y d ůvě ry a p o ra d n y p ro se n io ry ............................................................................... 295 T ém a s m rti a u m írá n í (Olga Havránková) ........................................................ 305 19.1 Ú vod ............................................................................................................... 305 19.2 Fáze u m írá n í ............................................................................................... 307 19.3 K p rů b ě h u je d n o tliv ý c h fází ....................................................................308 19.4 S m rt ja k o te rm in á ln i stav? ...................................................................... 311 19.5 Pohřeb a tru c h le n í ..................... >................... 312 19.6 Z á vě r ......................... 313 D u c h o v n í té m a ta a krize (Jarmila Čiem á, Jan Mamula) ............................... 314 20.1 S o u vislo st k r iz í a d uchovních o tá ze k ................ : .................................315 20.2 N ě k o lik o tá ze k k sebereflexi ....................................................................315 20.3 S tru čn ě o pojm osloví a k o n te x tu , v něm ž se nacházím e ................. 316 20.4 Podoby se tká m s k lie n te m v k r iz i s ohledem n a s p ir itu a litu . . . . 318 20.5 M ís to k riz e v životě vě řícího , způsoby svépomoci .............................322 20.6 S k ý m sp o lu p ra co va t ..................................................................................325

18

19

20

8

OBSAH

20.7 P ře d s u d k y o v ě říc íc h a o v íře ..................................................................327 20.8 Z á vě re m .......................................................................■............................... 327 21 P s ych o sp iritu áln í krize (M ichael Vančura) ................................................. 329 21.1 D e fin ic e .......................................................................................................... 329 21.2 K o n te x t d u c h o v n íh o h le d á n í v n a ší k u lt u ř e ..................................... 330 21.3 V ý s k y t v p o p u la c i ....................................................................................... 331 21.4 K p o jm u p s y c h o s p iritu á ln í k r iz e ...........................................................332 21.5 M im o řá d n é s ta v y v ě d o m í ......................................................................... 333 21.6 D ia g n ó za a d ife re n c iá ln í d ia g n ó za ...................................................... 335 21.7 S p ou ště cí m e c h a n is m y p s y c h o s p iritu á ln í k riz e .............................. 337 21.8 O b ra z y p s y c h o s p iritu á ln í k r iz e ............................................................. 339 21.9 V ý k la d o v é m o d e ly p s y c h o s p iritu á ln í k r iz e ........................................346 21.10 V ý c h o d is k a pom oci .................................................................................. 347 21.11 K riz o v á in te rv e n c e a n á v a z n á te ra p e u tic k á práce ....................... 355 21.12 O rg a n iza ce a in s titu c e , k te ré p o s k y tu jí pom oc tě m , k te ř í p ro ch á ze jí p s y c h o s p iritu á ln í k r iz í ...................................................... 356

ČÁST li. K riz e p r a m e n íc í z n á h lé h o tr a u m a tiz u jíc íh o s tr e s o r u 22 S rážka s p řekážkou (Yvonne Lucká, Lubom ír Kobrle) .............................. 359 22.1 Ú v o d , a d a p ta č n í s y n d ro m ...................................................................... 359 22.2 Z n a k y p sych ické h o tr a u m a tu ............................................................... 360 22.3 A k u tn í re a kce n a s tre s ..............................................................................360 22.4 P o s ttra u m a tic k á stre so vá re a kce ........................................................ 363 22.5 K riz o v á in te rv e n c e .....................................................................................366 Jak po sk yto va t pom oc ob ětem h rom adných neštěstí (Yvonne Lucká, Lubom ír Kobrle) ...................................................................... 371 K rizové říze n í a pom oc při h ro m adn ých neštěstích (Bohum ila B aštecká) ............................................................................................375 24.1 T y p y h ro m a d n ý c h n e š t ě s t í ...................................................................... 376 24.2 O b ě ti ...............................................................................................................377 24.3 Z ra n ite ln é (riz ik o v é ) s k u p in y o b y v a te l ............................................... 378 24.4 Č asový p rů b ě h v y ro v n á n í se s (h ro m a d n ý m ) n e š tě s tím ..............379 24.5 P s y c h o lo g ic k ý d e b rie fin g - m e to d a p o ro z u m ě n í z á ž itk ů m ve v z ta h u k tr a u m a tiz u jíc í u d á lo s ti ....................................................381 24.6 Ú k o ly p ře d k a ta s tro fo u , p ř i n í a po n í ................................................. 385 24.7 J a k p ro fe s io n á ln ě p ře d c h á z e t z á tě ž i, působené k a ta s tro fo u , a ja k j i z v lá d a t ............................................................................................396 24.8 Z á v ě r ...............................................................................................................399

23

24

9

OBSAH

č á s t m i.

K riz e v k o n te x tu p s y c h o p a to lo g ie s m o ž n ý m p ů v o d e m v k r iz íc h v ý v o jo v ý c h a n e o d k la d n é k r iz o v é s ta v y

25

P s y c h o p a to lo g ic k é o tá z k y v k riz o v é in te rv e n c i (Jan Lorenc) ........ 401 25.1 Ú v o d .............................................................................................................402 25.2 K lie n t s o rg a n ic k y p o d m ín ě n ý m o ne m o cně ním ............................ 402 25.3 P s y c h o tic k ý k lie n t ...................................................................................405 25.4 D e p re s iv n í k lie n t .......................................................................................410 25.5 N e u ro tic k ý k lie n t .......................................................................................412 25.6 K lie n t s n á p a d n ý m i o so b n o stn ím i r y s y .............................................. 413 25.7 K lie n t, k te r ý u ž ív á p s y c h o fa rm a k a ....................................................417 25.8 K lie n t tr p í c í n e sp a vo stí ......................................................................... 419 2 5 .9 O tr a v y ............................................................................................................ 421 D ro g o v á z á v is lo s t a k riz e (M artin H ajný) ................................................ 426 26.1 Ú v o d .............................................................................................................. 426 26.2 V z n ik a ro zvo j z á v is l o s t i ...........................................................................427 26.3 L ze se na k o n ta k t s lid m i, jic h ž se z á v is lo s t n ě ja k tý k á , p ř ip r a v it? .....................................................................................................433 26.4 M ožn é fo rm y o db orné pom oci z á v is lý m a je jic h b líz k ý m ............. 434 26.5 P r in c ip y péče a lé č b y z á v is lo s ti ............................................................ 435 26.6 P ře s a h y léčb y z á v is lo s ti a k riz o v é in t e r v e n c e ...................................438 26.7 S itu a c e - s k ý m b u d e te a si j e d n a t ........................................................440

26

27

K riz e v e v z ta h u k p o ru c h á m p říjm u p o tra v y (Zdena Š tichová) . . . . 448 27.1 Ú v o d .............................................................................................................. 448 27.2 D e fin ic e m e n tá ln í a n o re x ie ....................................................................449 27.3 D e fin ic e m e n tá ln í b u lim ie ...................................................................... 450 27 .4 Co zp ů so b u je jíd e ln í p oruch y? ...............................................................451 27.5 P o ru c h y p ř íjm u p o tra v y a lin k a d ů v ě ry ............................................ 453 27.6 P o ru c h a p ř íjm u p o tra v y a k riz o v é c e n tru m .....................................455 P ro b le m a tik a tý r a n ý c h a z n e u ž ív a n ý c h lid í (Yvonne Lucká, Lubom ír Kobrle) ...................................................................... 458 28.1 Ú v o d .............................................................................................................. 458 28.2 F o rm y t ý r á n í a z n e u ž í v á n í ......................................................................459 28.3 N á s le d k y tý r á n í a z n e u ž ív á n í ...............................................................461 28.4 T e le fo n ic k á k riz o v á in te rv e n c e ............................................................ 462 28.5 K riz o v á pom oc tv á ř í v tv á ř osobám , k te ré se s ta ly o b ě tí tý r á n í a z n e u ž ití ............................................................................. 469 S p e c ifik a k riz o v é in te rv e n c e u d o m á c íh o n á s ilí (Renata O šancová) ...............................................................................................475 S e b e v ra ž e d n á te m a tik a (O lga H avránková) .............................................. 482 30.1 Ú v o d .............................................................................................................482

28

29

30

10

OBSAH

30.2 P o sto j k se b e v ra h ů m ................................................................................ 483 30.3 P o jm e n o vá n í se b e vra ždy .........................................................................484 30.4 K o m p e te n ce k lie n ta .................................................................................. 485 30.5 O če ká vá n í od s m r ti .................................................................................. 487 30.6 R in g e lů v p re s u ic id á ln í s y n d ro m ...........................................................488 30.7 S h n e id m a n o v y c h a r a k te r is tik y sebe vra žd ........................................489 30.8 R iz ik o v é fa k to ry ......................................................................................... 490 30.9 O h ro žen é s k u p in y ....................................................................................... 492 30.10 K o m u n ik a c e se se be vra žed ným je d in c e m ........................................494 30.11 P ráce s p o z ů s ta lý m i ................................................................................497

část

IV.

P s y c h o s o c iá ln í p o d p ů r n ý s y s té m v o b la s ti k r iz o v é p o m o c i, s lu ž e b a in te r v e n c e

31

P sych o so ciáln í síť krizového p raco viště (Zuzana N ováková) ........... 500 31.1 S t r u k tu r a p sych o so ciá ln í s ítě ............................................................... 501 31.2 P o d ro b n ě jš í p op is n ej d ů le ž itě jš íc h s u b je k tů ..................................... 502 Systém s o c iá ln í o ch ra n y (Zuzana N ováková) .......................................... 516 32.1 D á v k y d ůch od ové ho a nem ocenského p o jiš tě n í .............................. 517 32.2 D á v k y s tá tn í s o c iá ln í p o d p o ry ............................................................... 518 32.3 D á v k y s o c iá ln í péče (s o c iá ln í pom oci) ................................................. 519

32

Z ávěr ..................................................................................................................................522 O autorech p ub likace .................................................................................................523 L iteratura ........................................................................................................................ 533

11
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Vodáčková, Daniela, 1964-
Údaje o názvu Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol.
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-262-0212-7
Údaje o vydání 3. vyd.
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Portál, 2012
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma krizová intervence czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma krizové situace ph121963 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sociální služby ph125812 Česko czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma crisis intervention eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma crisis situations eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma social service Czechia eczenas
Rejstříkový termín - volně tvořený termín sociální služby
Rejstříkový termín - volně tvořený termín sociální péče
Rejstříkový termín - volně tvořený termín krizové situace
Rejstříkový termín - volně tvořený termín krizová intervence
Rejstříkový termín - volně tvořený termín poradentství
Rejstříkový termín - volně tvořený termín pomáhající profese
Rejstříkový termín - volně tvořený termín centra
Rejstříkový termín - volně tvořený termín duševní poruchy
Rejstříkový termín - volně tvořený termín týrání
Rejstříkový termín - volně tvořený termín zneužívání žen
Rejstříkový termín - volně tvořený termín drogy
Rejstříkový termín - volně tvořený termín sebevraždy
Rejstříkový termín - volně tvořený termín sexualita
Rejstříkový termín - volně tvořený termín psychopatologie
Fyzický popis 543 s. ; 24 cm
Všeobecná poznámka Obálkový podnázev: krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb
Anotace či resumé Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.
Mezinárodní desetinné třídění 36
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0158453
3 CZ PrNK
5 20180913160721.7
7 ta
8 120926s2012----xr ||||e|f||||001|0|cze|d
15 ## $a cnb002414956
20 ## $a 978-80-262-0212-7
35 ## $a (OCoLC)867818578
40 ## $a PNA001 $b cze $d BOA001 $d OLA001 $d ABA001 $e rda
43 ## $a e-xr---
72 #7 $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $2 Konspekt
80 ## $a 36
100 1# $a Vodáčková, Daniela, $d 1964- $7 mzk2002160712 $4 aut
245 10 $a Krizová intervence / $c Daniela Vodáčková a kol.
250 ## $a 3. vyd.
264 #1 $a Praha : $b Portál, $c 2012
300 ## $a 543 s. ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Obálkový podnázev: krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
520 2# $a Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou); telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku; krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou); psychospirituální krize; krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí; týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.
650 07 $a krizová intervence $2 czenas
650 07 $a krizové situace $7 ph121963 $2 czenas
650 07 $a sociální služby $7 ph125812 $z Česko $2 czenas
650 09 $a crisis intervention $2 eczenas
650 09 $a crisis situations $2 eczenas
650 09 $a social service $z Czechia $2 eczenas
653 0# $a sociální služby
653 0# $a sociální péče
653 0# $a krizové situace
653 0# $a krizová intervence
653 0# $a poradentství
653 0# $a pomáhající profese
653 0# $a centra
653 0# $a duševní poruchy
653 0# $a týrání
653 0# $a zneužívání žen
653 0# $a drogy
653 0# $a sebevraždy
653 0# $a sexualita
653 0# $a psychopatologie
655 #7 $a příručky $2 czenas
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
901 $b 9788026202127 $f 3. vyd. $o 20131125
980 $c 58931 $d 13.9.2018 $b 421370036894 $f 220.00 $t N $k 1 $n N $w 302 $v A $x 7 $s available
Dokumenty ke stažení
 Monografie

Hledejte v beletrii
Štítek na hřbetě dokumentu Vo
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné